Menu sluiten

Algemene Voorwaarden

Belloya Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Belloya: onderdeel van Jacoma Fashion bv
1.2 Website: www.belloya.com
1.3 Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Belloya.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Belloya en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Klant en Belloya gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.6 Dag: kalenderdag.
1.7 Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Identiteit van Belloya

Belloya (onderdeel van Jacoma Fashion bv)
Vestigingsadres hoofdkantoor: Heerbaan 248A 4817NL Breda
Klantenservice: E-mailadres: klantenservice@belloya.com  
KVK-nummer: 68300530
BTW-identificatienummer: NL857382196B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en levegringen van Belloya zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Belloya slechts bindend, indien ervoor zover deze door Belloya uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4. Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Belloya gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. De kleur van de foto kan afwijken van de werkelijke kleur van het artikel. Dit kan voorkomen door de beeldscherminstellingen van de Klant. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Belloya niet.

Artikel 5. De overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Belloya onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Belloya passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Belloya daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Belloya kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Belloya op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is de Klant gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.. Na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn gaat het retourbeleid van Belloya in met betrekking tot 100 dagen retour.
6.2 Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het product wenst te behouden. Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Belloya retourneren, conform de door Belloya verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6. 3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Belloya, Heerbaan 248A, 4817 NL Breda, e-mail: klantenservice@belloya.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Bekijk hier een uitgebreide omschrijving van de ruil- & retour procedure.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Belloya dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de retourzending of herroeping, terugbetalen. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Indien de Klant niet over een herroeping recht beschikt, kan dit door Belloya alleen worden uitgesloten indien Belloya dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
8.2  Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

Artikel 9. De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en eventuele andere heffingen welke van overheidswege opgelegd kunnen worden meegerekend.

9.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
9.3 Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Belloya. Belloya is gerechtigd bestellingen gemotiveerd te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd (bijvoorbeeld i.v.m. eerdere fraude, een kredietcheck en/ of een notatie op de zwarte lijst), deelt Belloya dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 10. Conformiteit en Garantie

10.1 Belloya staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door Belloya, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Belloya jegens Belloya kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
10.3 Klachten en/of opmerkingen m.b.t. de online bestelling kunnen rechtstreeks worden gericht aan de Belloya klantenservice. Dit kan per mail naar klantenservice@belloya.com.
10.4 Ingediende klachten en/of opmerkingen worden, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een reactie een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Belloya binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11. Levering en uitvoering

11.1 Belloya zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
11.4 Indien Belloya de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Klant krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
11.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat de Klant de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft in dit geval echter geen recht op eventuele schadevergoeding.
11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij Belloya, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten die retour gestuurd bij, berust tot het moment van bezorging aan Belloya bij de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Betaling

12.1 De producten staan geïndiceerd in Euros, inclusief btw, exclusief verzendingskosten.
12.2 Betaling is mogelijk via Bancontact/Mister Cash/Ideal/Visa/Mastercard
12.3 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Belloya te melden.
12.4 Om een veilige online betaling en de veiligheid van de Klant zijn persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. De Klant heeft hiervoor geen speciale software nodig. De Klant herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van zijn browser.

Artikel 13. Ruil- & Retourprocedure

13.1 Belloya beschikt over een voldoende bekendgemaakte retourprocedure. Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de retour procedure van bestellingen uit de Webshop van Belloya.
13.2 Indien de Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Belloya te retourneren. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het product wenst te behouden.
13.3 Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Belloya retourneren, conform de door Belloya verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
13.4 Belloya zal binnen 14 dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op de bankrekening van de Klant terugstorten via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de betaling is uitgevoerd. Wanneer dit gebeurt, krijg je een email om te bevestigen dat je retour volledig verwerkt is. 

Artikel 14. Overmacht

Belloya heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Belloya gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Belloya kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15. Privacy

Belloya zal gegevens van de Klant niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wanneer er een order is geplaatst wordt uw emailadres gedeelt met de partij Trustedshops voor de mogelijkheid om een review achter te laten.  Door een bestelling te plaatsen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om de verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. 

Artikel 16. Diversen

16.1 Indien aan Belloya schriftelijk opgave wordt gedaan van een adres, is Belloya gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij aan Belloya schriftelijk opgave is gedaan van een ander adres waar naar de bestellingen dienen te worden gezonden.
16.2 Wanneer door Belloya gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. Er kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Belloya deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
16.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Belloya in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Belloya vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Een verandering laat de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverlet.
16.4 Belloya is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Utrecht, februari 2017

Artikel 18. Algemene Verkoopvoorwaarden - Stylingbox

1. Identiteit van de ondernemers:

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Belloya: onderdeel van Jacoma Fashion bv
1.2 Website: www.belloya.com
1.3 Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Belloya.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Belloya en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Klant en Belloya gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.6 Dag: kalenderdag.
1.7 Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Identiteit van Belloya

Belloya (onderdeel van Jacoma Fashion bv)
Vestigingsadres hoofdkantoor: Heerbaan 248A 4817NL Breda
Klantenservice: E-mailadres: klantenservice@belloya.com  
KVK-nummer: 68300530
BTW-identificatienummer: NL857382196B01

 

3. Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) voor bestellingen via www.belloya.nl/stylingbox of www.belloya.be/stylingbox

Hierna willen wij jou onze Algemene Verkoopvoorwaarden voorstellen, die wij voor de bewerking en afhandeling van jouw aankoop via www.belloya.nl/stylingbox of www.belloya.be/stylingbox. Belloya biedt gratis mode-advies op basis van de door jou aan de stylisten verstrekte informatie aan. De stylist kiest de afzonderlijke artikelen uit het assortiment van de onlineshop www.belloya.nl/www.belloya.be en zorgt er vervolgens voor, dat deze naar jou worden verstuurd. De overeenkomst over de bestelde artikelen komt tussen jou en Belloya tot stand.

3. Overeenkomst en levering van goederen

3.1 De overeenkomst over de bestelde artikelen komt alleen tussen de klant en Belloya, met inachtneming van de hierna genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden van Belloya tot stand. Hierbij vertegenwoordigt Belloya voor alle overeenkomsten, die een klant door het gebruik van de website www.belloya.nl/www.belloya.be overeenkomt met Belloya. Overeenkomsten via www.Belloya.nl/www.belloya.be worden uitsluitend overeengekomen in de Nederlandse taal.

3.2 Bij de bestelling van artikelen via www.belloya.nl/www.belloya.be, koopt de klant op proef in de zin van artikel 7:45 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent, dat de koopovereenkomst van uitgestelde aard is en pas door de goedkeuring van de geleverde goederen door de klant tot stand komt.

3.3 Overeenkomst via www.belloya.nl/www.belloya.be: Door de vragenlijst te versturen plaatst de klant een bindende bestelling voor het door de stylist geselecteerde outfit resp. voor de geselecteerde producten. Een bindende koopovereenkomst op proef komt met ontvangst van de bestelbevestiging tot stand.

3.4 De volgens de punten 3.2 en 3.3 gesloten koopovereenkomst op proef wordt pas bindend, als je hiervoor je toestemming hebt verleend. De toestemming geldt als verstrekt, als je deze niet binnen een 10-daagse toestemmingstermijn weigert. De toestemmingstermijn begint op de dag na ontvangst van de goederen door jou. Om de toestemmingstermijn in acht te nemen is het voldoende door het retourneren van de goederen binnen de 10-daagse toestemmingstermijn. Bovendien kun je gebruik maken van het wettelijke herroepingsrecht.

3.6 De klant kan alle artikelen van het geleverde outfit of ook enkele artikelen toestemmen. Als je de toestemming in zijn geheel of slechts gedeeltelijk weigert, dienen de dienovereenkomstige artikelen aan onder punt 8 van deze AVV genoemde adres te worden geretourneerd.

3.7 Belloya zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat je aan ons kenbaar hebt gemaakt. Wij zullen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 5 dagen nadat de styliste de box heeft samengesteld bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

3.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij leveren alleen binnen Nederland en België. Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen bedoeld.

4. Prijzen, verzendkosten en expres verzending

4.1 De op de factuur genoemde prijzen zijn van toepassing. De vermelde prijs is de totaalprijs, dat wil zeggen, dat de BTW reeds is inbegrepen. De goederen blijven eigendom van Belloya totdat de koopprijs volledig is voldaan.

4.2 Je gaat ermee akkoord, dat je facturen en creditnota's uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

4.3 De verzendkosten zijn voor rekening van Belloya.

5. Betaling

5.1 Voor bestellingen van de Stylingbox wordt er betaald dmv een factuur. Eventuele kosten voor het overschrijven van het geld dienen door de klant te worden voldaan.

5.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

5.3 Je hebt een betaaltermijn van 7 dagen na ontvangst van de factuur. 

5.4 Indien de klant niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is de klant, nadat je door Belloya op de te late betaling bent gewezen en de termijn van 14 dagen gegund is om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Belloyaj gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedrag, met een minimum van €40,=. Wij kunnen ten voordele van jou afwijken van genoemde bedragen en percentage.

6 Kortingscodes en het verzilveren ervan

6.1 Kortingscodes zijn tegoedbonnen, die niet kunnen worden gekocht, maar in het kader van reclamecampagnes en of klachten worden verstrekt en die een beperkte geldigheid hebben.

6.2 Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van producten van de styling box.

7. Herroepingsrecht

8.1 Bij het afsluiten van contracten heb je een wettelijk herroepingsrecht.

8.2 Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

8.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de eerste dag, waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.

8.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Belloya, Heerbaan 248A, 4817 NL Breda, e-mail: klantenservice@belloya.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.

8.5 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9. Gevolgen van de herroeping

9.1 Als je de overeenkomst herroept, dient de klant de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop besloten is de overeenkomst te herroepen aan Belloya is medegedeeld, Antwoordnummer 10129, 5140 VB Waalwijk, terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Belloya draagt  de kosten van de retourzending als je het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen.

9.4 Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

In geval van retourzending kun je  de bij je bestelling gevoegde retoursticker gebruiken. Help ons s.v.p. onnodige kosten te vermijden en zendt het product niet ongefrankeerd terug.

11. Nakoming overeenkomst en extra garantie

11.1 Belloya staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staan wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

11.2 Een door ons, onze toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover ons kan doen gelden indien wij zijn tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.

11.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan u bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe wij wettelijk verplicht zijn in geval wij zijn tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.

12. Onze klantendienst

12.1 Bij vragen of opmerkingen kun je ons eenvoudig mailen naar klantenservice@belloya.com. Wij zoeken steeds klantgerichte oplossingen.

13. Toepasselijke recht

13.1 Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Ontvang onze nieuwsbrief